Gezondere dieren door schone stallen

Om dierziekten te voorkomen is het wenselijk dat veehouders de stallen en de omgeving waarin het vee verblijft regelmatig reinigen en ontsmetten. Het grondig, effectief reinigen en ontsmetten van de stal is cruciaal voor de bio security. Indien ontsmettingsmiddelen niet juist worden gebruikt kan dit leiden tot resistentie van bacteriën, dit geld echter alleen als de concentratie niet goed wordt gedoseerd. Het is belangrijk de voorschriften van de fabrikant goed te volgen en een afgemeten dosis ontsmettingsmiddel te gebruiken. Vooral lagere concentraties dan voorgeschreven kunnen leiden tot problemen.

Volgens een onderzoek uit 2020 bleek de hygiëne in de stal beter als er een reinigingsproduct werd gebruikt, dan wanneer er enkel met water werd gereinigd. Indien er tijdens de ontsmetting twee verschillende ontsmettingsmiddelen werden gebruikt in plaats van één, waren de scores nog hoger.

Goede reiniging is een must
Een goede reiniging en ontsmetting is dus ontzettend belangrijk voor de gezondheidsstatus van een bedrijf. In verband met deze gezondheidsstatus is het van belang om ziektekiemen te onderdrukken, onderstaande tips helpen je hierbij.

 1. Start met een droge reiniging. Verwijder mest, stro en vuil.
 2. Week het overige vuil los. Dit reduceert kiemen na het reinigen en heeft een positieve invloed op het waterverbruik en de arbeidsduur.
 3. Indien je warm water gebruikt gaat het reinigen sneller waardoor je minder water verbruikt. (Dit is echter niet altijd mogelijk)
 4. Breng het inweekmiddel aan van onder naar boven zodat oppervlakten die overgeslagen zijn beter zichtbaar worden.
 5. Werk met het reinigen van boven naar onder om te voorkomen dat lager gelegen oppervlakken opnieuw vuil worden.
 6. Neem de plafonds en muren ook mee tijdens het reinigen, ook hier bevinden zich ziektekiemen.
 7. Het ontsmetten van natte stallen zorgt ervoor dat het ontsmettingsmiddel verdunt, wacht hiermee tot de stal droog is.
 8. Volg de voorschriften van de fabrikant.
 9. Ook stallen die lang leeg hebben gestaan bevatten nog ziektekiemen. Maak deze stallen eerst schoon en laat alles goed opdrogen voordat er weer nieuwe dieren inkomen.
 10. Gebruik afdrukplaatjes om het effect van je reinigingsprotocol na te gaan. Op basis van het resultaat kan dit protocol worden aangepast.
 11. In de voederbakken kunnen vuil en reinigingswater achterblijven. Schep de bakken na het reinigen en ontsmetten leeg.


Ook bij Stable Brothers hebben wij verschillende ontsmettingsmiddelen in het assortiment. Bij goed gebruik verminderen onze ontsmettingsmiddelen ziektekiemen in de stal en zorgen voor een schone, hygiënische omgeving. In samenwerking met onze fabrikant bieden wij verschillende opties aan, zo ook de Huwa-San TR-5.
Huwa-San TR-5 is een biocide op basis van waterstofperoxide dat toegelaten is als ontsmettingsmiddel voor oppervlakten, vloeren, muren en materiaal in de voedingssector.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij kijken graag met je mee naar de beste mogelijkheid voor jou.

 

Healthier animals through clean stables

In order to prevent animal diseases, it is desirable that livestock farmers regularly clean and disinfect the stables and the environment in which the pigs stay. Thorough and effective cleaning and disinfection is crucial for bio security. If disinfectants are not used correctly, this leads to resistance of bacteria, but this only applies if the concentration is not dosed properly. It is important to follow the manufacturer's instructions carefully and to use a measured dose of disinfectant. Especially lower concentrations than prescribed can lead to problems.

According to a 2020 study, the hygiene in the stable turned out to be better if a cleaning product was used. If two different disinfectants were used instead of one during the disinfection, the scores were even higher.

Proper cleaning is a must
Proper cleaning and disinfection is therefore extremely important for the health status. In connection with this health status, it is important to suppress germs. The following tips below can help you.

 1. Start with a dry cleaning. Remove manure, straw and dirt.
 2. Soak the remaining dirt. This reduces germs after cleaning and has a positive influence on water consumption and working hours.
 3. If you use hot water, cleaning is faster so you use less water. (However, this is not always possible)
 4. Apply the soaking agent from bottom to top so that surfaces that have been skipped become more visible.
 5. Work with top-to-bottom cleaning to prevent lower surfaces from getting dirty again.
 6. Also take the ceilings and walls with you when cleaning, here too there are germs.
 7. Disinfecting wet stables causes the disinfectant to dilute, wait until the barn is dry.
 8. Follow the manufacturer's instructions.
 9. Stables that have been empty for a long time still contain germs. Clean these stables first and let everything dry well before new animals come in.
 10. Use print plates to check the effect of your cleaning protocol. Based on the result, this protocol can be adjusted.
 11. Dirt and cleaning water may remain in the feeders. Empty the feeders after cleaning and disinfecting.


At Stable Brothers we have various disinfectants in the range. When used properly, our disinfectants reduce germs in the stable and ensure a clean, hygienic environment. In cooperation with our manufacturer, we offer various options, including the Huwa-San TR-5. Huwa-San TR-5 is a biocide based on hydrogen peroxide that is authorized as a disinfectant for surfaces, floors, walls and materials in the food sector.

More information? Feel free to contact us and we will be happy to look with you at the best opportunity for you.

 Ontvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com