nl en de es fr pl 
  • Innovatief
  • Scherpe prijzen
  • Advies op maat

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Stable Brothers B.V. bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Stable Brothers B.V.; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Het accepteren van aanbiedingen dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Stable Brothers B.V. zijn vrijblijvend en Stable Brothers B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stable Brothers B.V.. Stable Brothers B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Stable Brothers B.V. die mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Stable Brothers B.V. sluit iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere fout of onmissie in de inhoud van de website (shop) (of de website van derden) uit. Alle besluiten die op grond van informatie uit website-content to stand gekomen, zijn voor uw rekening en risico.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. In het geval er handeling en-of verzendkosten in rekening gebracht worden wordt dit uitdrukkelijke bij het betreffend artikel vermeldt. Stable Brothers B.V. biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Stable Brothers B.V. binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening NL17ABNA0875574343 T.n.v. Stable Brothers B.V. betalen. Contant: U kunt contant betalen bij het ophaaladres. Creditcard: U kunt op de website niet betalen met American Express, Eurocard Mastercard en Visa. Ideal: U kunt via uw eigen vertrouwde en beveiligde betalingswebsite van uw bank (Rabobank, ING, ABN Amro, Fortis, SNS Bank, SNS Regio bank, Friesland bank en Postbank) Stable Brothers B.V. eenmalig machtigen voor de betaling van uw product(en). Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stable Brothers B.V..

Artikel 4. Levering
Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 werkdagen dit schriftelijk (via email of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Stable Brothers B.V. deze betaling binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Stable Brothers B.V. hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Stable Brothers B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Stable Brothers B.V. is gerechtigd afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Stable Brothers B.V. gedragen. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stable Brothers B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stable Brothers B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Stable Brothers B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stable Brothers B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@Stable Brothers B.V..nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen. Op de door Stable Brothers B.V. geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Stable Brothers B.V.. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Stable Brothers B.V. kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stable Brothers B.V., dan wel tussen Stable Brothers B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stable Brothers B.V., is Stable Brothers B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stable Brothers B.V..

Artikel 9. Persoonsgegevens
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties / de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Stable Brothers B.V. nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Stable Brothers B.V. contact opnemen. Stable Brothers B.V. zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen conform de wens van de klant.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stable Brothers B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stable Brothers B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stable Brothers B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
Indien u aan Stable Brothers B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Stable Brothers B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stable Brothers B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Stable Brothers B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stable Brothers B.V. deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stable Brothers B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stable Brothers B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Stable Brothers B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.                                                                                                

Ontvang onze brochure