Kadaverkoeling zorgt voor hygiëne en imagoverbetering

Kadaverkoelingen zorgen ervoor dat kadavers onder betere omstandigheden bewaard kunnen worden en brengen veel voordelen met zich mee. Het vertraagt het rottingsproces van de kadavers waardoor de ophaalfrequentie van het destructiebedrijf wordt verminderd en de bedrijfskosten dalen. Daarnaast zorgt de koeling voor een verbetering van de bedrijfshygiëne en verlaagt daarmee de infectiedruk. Ook wordt er afgerekend met geuroverlast en is er minder last van ongedierte. Een win-win situatie voor zowel de varkenshouder als voor de omgeving.

Hygiëne aandachtspunt nummer 1

Door de hoge temperatuurschommelingen in de zomer en winter is het moeilijk om, zonder koeling, de ideale opslagtemperatuur te creëren. Door een hoge luchtvochtigheid en temperatuur gaan kadavers zonder koeling sneller ontbinden, wat een onaangename geur kan veroorzaken. Een groot voordeel van een kadaverkoeling  is dat deze verkrijgbaar zijn in een schone-vuile-weg uitvoering. Hierdoor ontstaat er zo min mogelijk contact tussen de vuile laadplaats en de schone weg. Geen contact tussen schone en vuile weg helpt eventuele insluiping van ziektes te voorkomen en verlaagt daarom de infectiedruk.

Kadavercel
De kadavercel is een mooi alternatief voor de ondergrondse opslag. Door bovengronds te koelen kan met een kleinere investering hetzelfde bereikt worden. Er hoeft geen grondwerk of andere werkzaamheden te worden verricht. Veel bedrijven worden steeds groter en dat vraagt om een grote kadaveropslag. Kadavercellen bieden de perfecte oplossing voor dit capaciteitsvraagstuk. Een ander voordeel is, dat de kadaverkoeling dicht bij de stal kan worden geplaatst. Hierdoor blijven de medewerkers op het schone gedeelte van het bedrijf. Daarnaast zijn kadavers minder goed tot niet zichtbaar voor de omgeving, dit zorgt voor een beter imago van de sector.

Een van de kadavercellen die Stable Brothers aanbiedt is de Euratainer. Deze is speciaal ontwikkeld om bederfelijk afval gekoeld op te slaan. Duurzaamheid, kwaliteit, energiegebruik, service, milieu- en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De Euratainer is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, soorten en maten en inpasbaar op ieder boerenerf. Naast kadaverkoelingen biedt Stable Brothers ook destructiecontainers, kadaverkappen en mobiele platen aan.

 

Cadaver cooling ensures hygiene and image improvement
 

Cadaver cooling ensures that cadavers can be stored under better conditions and bring many advantages. It slows down the rotting process of the carcasses, reducing the collection frequency and reducing operating costs. In addition, the cooling ensures an improvement in hygiene and this reduces the infection pressure. Odor nuisance is also dealt with and there is less trouble with pests. A win-win situation for both the pig farmer and the environment.

Hygiene point of attention number 1
Due to the high temperature fluctuations in summer and winter, it is difficult to create the ideal storage temperature without cooling. Due to high humidity and temperature, carcasses decompose faster without cooling, which can cause an unpleasant odor. A big advantage of a cadaver cooling is that they are available in a clean-dirty-road version. This creates as little contact as possible between the dirty loading place and the clean road. No contact between clean and dirty roads helps to prevent possible infiltration of diseases and therefore lowers the infection pressure.

Cadaver cell
The cadaver cell is a nice alternative to underground storage. By cooling above ground, the same can be achieved with a smaller investment. No groundwork or other work needs to be done. Many companies are getting bigger and that requires a large cadaver storage. Cadaver cells offer the perfect solution for this capacity issue. Another advantage is that the cadaver cooling can be placed close to the barn. This keeps the employees on the clean part of the company. In addition, carcasses are less good or not visible to the environment, this ensures a better image of the sector.

One of the cadaver cells that Stable Brothers offers is the Euratainer. This has been specially developed to store perishable waste refrigerated. Sustainability, quality, energy use, service, environmental and user-friendliness are the most important starting points. The Euratainer is available in different designs, types and sizes and can be fitted to any farmyard. In addition to cadaver cooling, Stable Brothers also offers destruction containers, cadaver caps and mobile plates.

 Ontvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com