In deze waanzin toch voerkosten drukken

Voervermorsing is een term die bij iedereen bekend is in de varkenshouderij. Een grote kostenpost die nadelig is voor de voerkosten op je bedrijf. Zeker met de huidige hoge grondstoffenprijs kan dit bakken met geld kosten. Voerkosten spelen een steeds grotere rol in de totale kosten per vleesvarken, waardoor de focus ligt op een zo hoog mogelijke groei per kg voer. Om de voerkosten te drukken is het belangrijk de voederconversie zo scherp mogelijk te krijgen en voervermorsing tegen te gaan.  

Zowel bij brij- als droogvoerbakken is voervermorsing een onderschat probleem. Omdat de onderlinge verschillen tussen bedrijven enorm groot zijn is er weinig bekend over het gemiddelde. In België is een onderzoek uitgevoerd in 2016 op 30 praktijkbedrijven. Volgens dit onderzoek verdween 2 tot 20 procent van het voer in de put, met een gemiddelde van 5 procent. Destijds een verlies van €3,95 per afgeleverd Belgisch vleesvarken. Ondanks dat er weinig actuele cijfers bekend zijn over voervermorsing weet iedere varkenshouder dat dit veel geld kost. Bij voervermorsing wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten, zichtbare- en niet-zichtbare voervermorsing.

Zichtbare voervermorsing
Bij zichtbare voervermorsing gaat het over de daadwerkelijke hoeveelheid voer die in de put beland. Een varkenshouder dient zich iedere dag goed te focussen op de voerbakken en het is noodzaak dat de voergift direct wordt aangepast indien nodig. Ook de drinkwatervoorziening heeft verband met voervermorsing en moet optimaal zijn.

Niet-zichtbare voervermorsing
Deze voervermorsing gaat over het voeren naar behoefte. Met name het boven de norm voeren van varkens zorgt voor veel verspilling. Naast dat varkens hierdoor teveel voer binnen krijgen en energie verloren gaat naar het afvoeren van overtollige nutriënten, stijgen ook de voerkosten. Ook onder de norm voeren gaat ten koste van het resultaat. Wanneer er op norm wordt gevoerd, presteert een varken maximaal en verspilt zo weinig mogelijk belangrijke nutriënten.

Voersystemen
Het soort voersysteem heeft een grote invloed op de voervermorsing. Een goede voerbak is één van de belangrijkste investeringen in varkensstallen. Het gaat om de details, zoals een gladde afwerking, gesloten antimorsranden, goede afstelling en gebruik van hoogwaardige materialen. Er komen steeds meer en slimmere voertechnieken op de markt. Deze systemen combineren nauwkeurig voeren met slimme oplossingen voor het uitdoseren van de juiste hoeveelheid voer per dier of per groep. Zo kan de gewenste hoeveelheid voer worden aangepast aan de behoefte en het gedrag van een individueel varken. Een goede investering verlaagt de voervermorsing en dus ook de kostprijs. Intelligent voeren is niet meer weg te denken uit de moderne varkenshouderij. Je boekt tijdwinst, verspilt minder voer, water en verzamelt data van de veestapel, want meten is weten! Ook bij Stable Brothers hebben wij ervaring met verschillende varianten voedersystemen en geven wij graag een gedegen advies voor in jouw stal. Wij zijn voortdurend bezig met deze innovatie en werken daarom ook met verschillende partners samen.

Bij Stable Brothers bieden wij een ruime keuze aan efficiënte voedermachines en intelligente oplossingen voor jouw varkensbedrijf. Bekijk ons aanbod of bel vrijblijvend naar +31 (0)85 06 00 508.

 

Reducing feed costs in this craziness

Feed spillage is a term that is known to everyone in pig farming. A large cost item that is detrimental to the feed costs on your farm. Especially with the current high feed price these days, this can cost a lot of money. Feed costs play an increasingly important role in the total cost per fattening pig, so the focus is on the highest possible growth per kg of feed. In order to reduce feed costs, it is important to get the feed conversion as sharp as possible and to prevent feed spillage.

In both liquid and dry food containers, feed spillage is an underestimated problem. Because the differences between farms are enormous, little is known about the average. In Belgium, a survey was carried out in 2016 on 30 practice companies. According to this research, 2 to 20 percent of the feed disappeared into the pit, with an average of 5 percent. At the time a loss of € 3.95 per delivered Belgian pig. Despite the fact that few current figures are known about feed spillage, every pig farmer knows that this costs a lot of money. In the case of feed spillage, a distinction is made between two types, visible and non-visible feed spillage.

Visible feed spillage
Visible feed spillage refers to the actual amount of feed that ends up in the pit. A pig farmer should focus well on the feeders every day and it is necessary that the feed yield is adjusted immediately if necessary. The water supply is also related to feed spillage and must be optimal.

Non-visible feed spillage
This feed spillage is about feeding as needed. In particular, feeding pigs above the norm causes a lot of waste. In addition to the fact that pigs receive too much feed, energy is lost to the removal of excess nutrients, feed costs are also rising. Feeding below the standard is also at the expense of the results. When fed according to standard, a pig performs to the maximum and wastes as few important nutrients as possible.

Feeding systems
The type of feeding system has a major influence on feed spillage. A good feeder is one of the most important investments for pigs. It's about the details, such as a smooth finish, closed anti-spill edges, good adjustment and use of high-quality materials. There are more and smarter feeding techniques on the market. These systems combine precise feeding with smart solutions for dosing the right amount of feed per animal or per group. The desired amount of feed can be adapted to the need and behavior of an individual pig. A good investment reduces feed spillage and therefore also the cost price. Intelligent feeding is an indispensable part of modern pig farming. You save time, waste less feed, water and collect data from the pigs, because measuring is knowing! At Stable Brothers we also have experience with different variants of feeding systems and we are happy to give solid advice for your stable. We are constantly working on this innovation and therefore also work together with various partners.

At Stable Brothers we offer a wide choice of efficient feeding machines and intelligent solutions for your pig farm. Call us +31 (0)85 06 00 508 or mail to info@stablebrothers.com

 

8-12-2021Ontvang onze brochure

    
Stable Brothers B.V.

Direct advies nodig?

+31 (0)85 06 00 508
info@stablebrothers.com